Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 str. 1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych „Nowogardzki Dom Kultury – ramach wzajemnych relacji – przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w Nowogardzie, pod adresem Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard Warszawa, zarejestrowana w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy Nowogard Nr 1.1992, NIP: 8561141423, numer REGON: 000285416, tel.: 913926283, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jakie dane przetwarzamy?

NDK przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług NDK (np. o usługach NDK, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z NDK,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z NDK na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NDK, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych produktów i usług NDK,   
 6. tzw. Uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać nasze oferty lub zapobiegać oszustwom.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z NDK, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną NDK w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez NDK jest legalne.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym między innymi takie jak:

a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,

b) zaistnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 913925779 lub e-mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od NDK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług NDK mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z NDK lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić NDK i jakie mogą być podnoszone wobec NDK.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z NDK na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  NDK?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości, proszę napisać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z informacją: „Nie chcę otrzymywać więcej wiadomości”

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 str. 1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych „Nowogardzki Dom Kultury – ramach wzajemnych relacji – przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w Nowogardzie, pod adresem Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard Warszawa, zarejestrowana w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy Nowogard Nr 1.1992, NIP: 8561141423, numer REGON: 000285416, tel.: 913926283, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jakie dane przetwarzamy?

NDK przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług NDK (np. o usługach NDK, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z NDK,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z NDK na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NDK, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych produktów i usług NDK,   
 6. tzw. Uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać nasze oferty lub zapobiegać oszustwom.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z NDK, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną NDK w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez NDK jest legalne.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym między innymi takie jak:

a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,

b) zaistnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 913925779 lub e-mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od NDK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług NDK mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z NDK lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić NDK i jakie mogą być podnoszone wobec NDK.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z NDK na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  NDK?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości, proszę napisać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z informacją: „Nie chcę otrzymywać więcej wiadomości”

{nomultithumb}

{nomultithumb}

{nomultithumb}

https://www.google.com/calendar/embed?src=sekretariat@ndk.pl&ctz=Europe/Warsaw

{nomultithumb}

Goście Lata z Muzami

{nomultithumb}

JERZY DOMARADZKI
Reżyser filmowy i scenarzysta, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1970) oraz Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1974). Zadebiutował w 1975 filmem dokumentalnym „Tramwajem przez San Francisco”. W następnych latach realizował dokumenty, m.in. „Andrzej Wajda”, widowiska i seriale telewizyjne oraz filmy fabularne. W latach 1994-96 był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 1989 przebywa w Australii, gdzie zrealizował, m.in. „Struck By Lightning” (1990) i „Historię Liliany” (1995).

 

ewa skibinskaEWA SKIBIŃSKA
Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Na kinowym ekranie debiutowała niewielką rolą w melodramacie Romana Załuskiego pt. „Głód serca" (1986) u boku Ewy Kasprzyk. Uznanie krytyki i publiczności zdobyła rolami w takich filmach, jak: „Wszystko, co najważniejsze..." (1992) Roberta Glińskiego, „Tydzień z życia mężczyzny" (1999) Jerzego Stuhra, „Matka Teresa od kotów" za rolę w którym otrzymała nominację do nagrody Złota Kaczka oraz „Z miłości" Anny Jadowskiej. Popularność przyniosła jej także rola w operze mydlanej TVP 2 pt. „Na dobre i na złe" oraz operze mydlanej Polsatu pt. „Pierwsza miłość".

 

leszek dawidLESZEK DAWID
Polski reżyser filmowy i scenarzysta. Absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W 2004 roku otrzymał nominację do Paszportu Polityki za etiudę filmową „Bar na Viktorii". Jest też autorem wielokrotnie nagradzanego „Ki" oraz głośnego „Jesteś Bogiem", za który otrzymał miedzy innymi nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film oraz nagrodę dziennikarzy na 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

wojciech mecwaldowski

WOJCIECH MECWALDOWSKI
Aktor, absolwent PWST we Wrocławiu. Zadebiutował w trakcie studiów w „Azylu" wg Gorkiego w reż. Krystiana Lupy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Na dużym ekranie pojawił się po raz pierwszy w 2002 roku w „Dniu świra" Marka Koterskiego. Wystąpił min. w "Bezmiarze sprawiedliwości" Wiesława Saniewskiego, „Lejdis" i „Testosteron" Andrzeja Saramonowicza i Tomasza Koneckiego, „Mniejsze zło" Janusza Morgensterna, „Kto nigdy nie żył" Andrzeja Seweryna, „Kochaj i tańcz", „Hans Kloss - stawka większa niż śmierć" Patryka Vegi, „Jak się pozbyć celulitu" Andrzeja Saramonowicza, „Wojnie żeńsko męskiej" Łukasza Palkowskiego, „Alei gówniarzy" Piotra Szczepańskiego, „Bitwie pod Wiedniem" R. Martinelliego czy „Rzeźni nr.1" Dominika Matwiejczyka. Znany jest również z ról w takich serialach jak „39.5", „Pitbull", „Trzeci oficer", „Usta Usta" czy eksperymentalnej „Stacji" Y. Bogajewicza i „Czatersów" B. Koxa.

WSPIERAJĄ NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

KONTAKT

SEKRETARIAT tel. 91 39 26 283
FAX 91 39 26 263
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
www.ndk.pl
sekretariat@ndk.pl

ADRES

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard